โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ

คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนพจ.บุญเกียรติ เบญจเลิศ
หัวหน้าแพทย์จีน, อายุรกรรม

พจ.วิลาวรรณ กฤษณาวารินทร์
แพทย์จีน อายุรกรรม

พจ.เย็นใจ สุวรรณรัตน์
แพทย์จีน อายุรกรรม

 

พจ.หวงเหยียนจือ
แพทย์จีน อายุรกรรม

พจ.หวังเจี้ยนหมิน
แพทย์จีน อายุรกรรม

พจ.พรนิภา ตปนียศิลป์
ผู้ช่วยหัวหน้าแพทย์จีน,
อายุรกรรม, ฝังเข็ม

 

พจ.ภาวิณี สุจิตรานุช
แพทย์จีน อายุรกรรม, ฝังเข็ม

พจ.พงศวัชร์พงศ์ธนาธีรพร
แพทย์จีน อายุรกรรม, ฝังเข็ม

พจ.กนิษฐา สารวุฒิ
แพทย์จีน อายุรกรรม, ฝังเข็ม

 

พจ.วิศรุต จิตร์ศิริ
แพทย์จีน อายุรกรรม, ฝังเข็ม

พจ.พลศิริ เลิศวีระศิริกุล
แพทย์จีน อายุรกรรม, ฝังเข็ม

พจ.อภัสนันท์ จงสิริประเสริฐ
แพทย์จีน อายุรกรรม, ฝังเข็ม

 

เจิ้งส้าวหุย
หัตถเวช (ทุยหนา)

เฉินฉู่หวิน
หัวหน้าเภสัชกรแผนกยาจีน

 

โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
ที่อยู่ : 606 ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Thianfah's Modern Medical Department Telephone Number : 66(0)2-2330955-6
Thianfah's Office Telephone Number : 66(0)2-2372191-4, Fax Number : 66(0)2-2343278
E-Mail: thianfah@hotmail.com

Network by Thaicn.com