ประวัติโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิโดยสังเขป

โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2446 โดยคหบดีชาวจีนโพ้นทะเลจำนวน 6 ท่าน ซึ่งเป็นตัวแทนของชาวจีนท้องถิ่นในประเทศไทย 5 กลุ่ม (แต้จิ๋ว แคะ กวางตุ้ง ฮกเกี้ยน ไหหลำ) ได้แก่ เหล่ากี่ปิง (พระยาภักดีภัทรากร), โง้วเหมียวง้วน (จีนล่ำซำ), กอฮุยเจี๊ยะ (หลวงภักดีภูวนาท), เหล่าชงเมี่ยง (พระเจริญราชธน), เตียเกี้ยงซำ (พระโสภณเพชรรัตน์) และเฮ้งเฮ่งจิว ร่วมกันอุทิศเงินพร้อมเชิญชวนประชาชนทั่วไป ร่วมกันสมทบทุนเป็นเงินจำนวน 52,000 บาท จัดซื้อที่ดินขนาด 2 ไร่ 2 งาน 49 ตารางวา บนที่ดินติดถนนเยาวราช จัดตั้งโรงพยาบาลจีนในนามแรกเริ่มว่า “โรงพยาบาลเทียนฮั้วอุยอี้” เพื่อตรวจรักษาและจ่ายยาจีนให้กับผู้ป่วยยากไร้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

การดำเนินงานก่อสร้างโรงพยาบาลใช้เวลาถึง 2 ปีจึงแล้วเสร็จ จากนั้นคณะผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลได้ทำหนังสือกราบบังคมทูลเชิญ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงพยาบาลฯ เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2448 โดยพระองค์ได้พระราชทานทรัพย์จำนวน 100 ชั่ง1 เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการของโรงพยาบาล พร้อมทั้งพระราชทานตู้ไม้สัก มีพระปรมาภิไธยย่อ จปร. พร้อมตราพระ-เกี้ยวจำนวน 2 องค์เพื่อเป็นที่ระลึก นับเป็นสถาบันการแพทย์แผนจีนแห่งแรกของประเทศไทย

ในปี พ.ศ. 2474 ได้ทำการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิ และได้หมายเลขทะเบียนเป็นลำดับที่ 1 ของประเทศไทย2 จากนั้นในปี พ.ศ. 2497 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ” และระหว่างปี พ.ศ. 2500-2501 ได้เปิดแผนกแพทย์แผนปัจจุบัน

สำหรับองค์พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (กวนอิม) แห่งโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ เป็นไม้แก่นจันทน์แกะสลักปิดทอง ศิลปะสมัยราชวงศ์ถัง มีอายุราว 1,000 ปี เดิมประดิษฐานอยู่ ณ วัดอันเล่อ เมืองลั่วหยาง มณฑล เหอหนาน ประเทศจีน หลังจากประเทศจีนมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง ได้มีการอัญเชิญพระองค์ไปประทับที่ฮ่องกง3 จากนั้นจึงได้อัญเชิญมาประดิษฐานประทับภายในเก๋งหน้าอาคารแพทย์แผนปัจจุบัน เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2503

อนึ่ง เครื่องหมายของโรงพยาบาล เป็นรูปวงกลมลักษณะห่วงชูชีพสีขาว มีอักษรจีนสีแดงคำว่า “天 (เทียน)” ซึ่งแปลว่า “สวรรค์” อยู่ภายในห่วงชูชีพ ส่วนประตูทางเข้าโรงพยาบาลมีอักษรจีน 4 คำ “天華醫院 (เทียนหัว อีย่วน)” แปลว่า “โรงพยาบาลเทียนฟ้า” และด้านหลังของประตูซึ่งเป็นทางออก มีปณิธานของโรงพยาบาลประดับด้วยอักษรจีน 4 คำ “痌瘝在抱 (ถงกวนไจ้เป้า)” แปลว่า “โอบอุ้มความเจ็บปวดและทุกข์ระทมของมวลชนเอาไว้”

ปัจจุบันนี้ โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิมีการร่วมมือกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดตั้งโครงการฟอกไตให้แก่ผู้ป่วยยากไร้ โดยแยกห้องฟอกไตเป็น 2 แห่ง คือ ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 18 เตียง และโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ 12 เตียง นอกจากนี้ ทุกเช้าวันอาทิตย์ยังมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจวัดความดันโลหิตและน้ำตาลในเลือดที่สวนลุมพินี เพื่อเป็นการเช็คสุขภาพเบื้องต้นให้ทุกคนโดยไม่คิดมูลค่า

ตลอดระยะเวลาร้อยกว่าปี โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิเป็นองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร ยังคงสืบสานเจตนารมณ์ของคณะผู้ก่อตั้ง ให้บริการทั้งการแพทย์แผนจีนและการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยแผนกแพทย์แผนจีนยังคงให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคและแจกจ่ายยาจีนโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ เสมอมา ส่วนแผนกแพทย์แผนปัจจุบันให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโดยเก็บค่ารักษาในราคาย่อมเยา ด้วยปณิธานมุ่งมั่นที่จะบำบัดรักษาผู้ป่วย ส่งเสริมสุขภาพร่างกายและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

หมายเหตุ
     1. 1 ชั่ง มีค่าประมาณ 80 บาทในปัจจุบัน
     2. เอกสารการจดทะเบียนมูลนิธิจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2474
     3. ขณะนั้นฮ่องกงยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ

 

พจ.บุญเกียรติ เบญจเลิศ
หัวหน้าแพทย์จีน, อายุรกรรม

 

พจ.วิลาวรรณ กฤษณาวารินทร์
แพทย์จีน อายุรกรรม

 

พจ.เย็นใจ สุวรรณรัตน์
แพทย์จีน อายุรกรรม

 

พจ.หวงเหยียนจือ
แพทย์จีน อายุรกรรม

 

พจ.หวังเจี้ยนหมิน
แพทย์จีน อายุรกรรม

 

พจ.พรนิภา ตปนียศิลป์
ผู้ช่วยหัวหน้าแพทย์จีน,
อายุรกรรม, ฝังเข็ม

 

พจ.ภาวิณี สุจิตรานุช
แพทย์จีน อายุรกรรม, ฝังเข็ม

 

พจ.พงศวัชร์พงศ์ธนาธีรพร
แพทย์จีน อายุรกรรม, ฝังเข็ม

 

พจ.กนิษฐา สารวุฒิ
แพทย์จีน อายุรกรรม, ฝังเข็ม

 

พจ.วิศรุต จิตร์ศิริ
แพทย์จีน อายุรกรรม, ฝังเข็ม

 

พจ.พลศิริ เลิศวีระศิริกุล
แพทย์จีน อายุรกรรม, ฝังเข็ม

 

พจ.อภัสนันท์ จงสิริประเสริฐ
แพทย์จีน อายุรกรรม, ฝังเข็ม

 

เจิ้งส้าวหุย
หัตถเวช (ทุยหนา)

 

เฉินฉู่หวิน
หัวหน้าเภสัชกรแผนกยาจีน

 

พลโท รศ.พญ.
พรรณบุปผา ชูวิเชียร

แพทย์หัวหน้าแผนกไตเทียม

 

พันเอก(พิเศษ)
นพ.อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์

แพทย์ที่ปรึกษาแผนกไตเทียม

 

พันตรี นพ.บัญชา สถิระพจน์
แพทย์ที่ปรึกษาแผนกไตเทียม

 

พันตรีหญิง วรรณะ ประคองแก้ว
ผู้จัดการแผนกไตเทียม

 
 

โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
ที่อยู่ : 606 ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Thianfah's Modern Medical Department Telephone Number : 66(0)2-2330955-6
Thianfah's Office Telephone Number : 66(0)2-2372191-4, Fax Number : 66(0)2-2343278
E-Mail: thianfah@hotmail.com

Network by Thaicn.com