ประวัติโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ โดยสังเขป
“100 ปี โรงพยาบาลเทียนฟ้า เดินหน้าสู่อนาคตกับคุณ”

董事長朱春隆

โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2446 โดยคหบดีชาวจีนโพ้นทะเลจำนวน 6 ท่าน ซึ่งเป็นตัวแทนของชาวจีนท้องถิ่น 5 กลุ่ม (แต้จิ๋ว แคะ กวางตุ้ง ฮกเกี้ยน ไหหลำ) ได้แก่ เหล่ากี่ปิง(พระยาภักดีภัทรากร), โง้วเหมียวง้วน (จีนล่ำซำ), กอฮุยเจี๊ยะ (หลวงภักดีภูวนาท), เหล่าชงเมี่ยง (พระเจริญราชธน), เตียเกี้ยงซำ(พระ-โสภณเพชรรัตน์) และเฮ้งเฮ่งจิว ร่วมกันอุทิศเงินพร้อมเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมกันสมทบทุนจัดซื้อที่ดินขนาด 2 ไร่ 2 งาน 49 ตารางวา บนพื้นที่ถนนเยาวราชจัดตั้งโรงพยาบาลแผนจีนในนามแรกเริ่มว่า “โรงพยาบาลเทียนฮั้วอุยอี้” เพื่อตรวจรักษาและจ่ายยาจีนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ป่วยยากไร้

วันอังคารที่ 19 กันยายนพ.ศ.2448 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงพยาบาลฯและพระราชทานทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการของโรงพยาบาล พร้อมทั้งพระราชทานตู้ไม้สัก มีพระปรมาภิไธยย่อ จปร. พร้อมตราพระเกี้ยวจำนวน 2 หลัง เพื่อเป็นที่ระลึก

ในปี พ.ศ.2474 ได้ทำการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิและได้หมายเลขทะเบียนเป็นลำดับที่ 1 ของประเทศไทย จากนั้นในปี พ.ศ.2497 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ” และระหว่างปี พ.ศ. 2500-2501 ได้เปิดแผนกแพทย์แผนปัจจุบัน

สำหรับองค์พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (กวนอิม)แห่งโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ เป็นไม้แกะสลักทั้งท่อนแบบศิลปะสมัยราชวงศ์ถังเดิมประดิษฐานอยู่ ณ วัดอันเล่อ เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนานประเทศจีน โดยได้อัญเชิญมาประดิษฐานประทับภายในเก๋งหน้าอาคารแพทย์แผนปัจจุบัน เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2503

ปัจจุบันนี้ โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ บริหารงานโดยนายชวลิต กาญจนชัยภูมิ ประธานกรรมการสมัยที่ 12 มีการร่วมมือกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจัดตั้งโครงการฟอกไตให้แก่ผู้ป่วยยากไร้โดยแยกห้องฟอกไตเป็น 2 แห่ง คือ ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 18 เตียง และโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ 12 เตียง นอกจากนี้ ทุกเช้าวันอาทิตย์ยังมีบริการตรวจวัดความดันโลหิตและน้ำตาลในเลือด เพื่อเป็นการเช็คสุขภาพเบื้องต้นให้ทุกคนโดยไม่คิดมูลค่าที่สวนลุมพินี

ตลอดระยะเวลานานกว่า 113 ปี โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยให้บริการรักษาพยาบาลทั้งการแพทย์แผนจีนและการแพทย์แผนปัจจุบันแก่ประชาชนทั่วไปทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ด้วยปณิธานมุ่งมั่นที่จะบำบัดรักษาผู้ป่วย ส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

 

พจ.บุญเกียรติ เบญจเลิศ
หัวหน้าแพทย์จีน, อายุรกรรม

 

พจ.วิลาวรรณ กฤษณาวารินทร์
แพทย์จีน อายุรกรรม

 

พจ.เย็นใจ สุวรรณรัตน์
แพทย์จีน อายุรกรรม

 

พจ.หวงเหยียนจือ
แพทย์จีน อายุรกรรม

 

พจ.หวังเจี้ยนหมิน
แพทย์จีน อายุรกรรม

 

พจ.พรนิภา ตปนียศิลป์
ผู้ช่วยหัวหน้าแพทย์จีน,
อายุรกรรม, ฝังเข็ม

 

พจ.ภาวิณี สุจิตรานุช
แพทย์จีน อายุรกรรม, ฝังเข็ม

 

พจ.พงศวัชร์พงศ์ธนาธีรพร
แพทย์จีน อายุรกรรม, ฝังเข็ม

 

พจ.กนิษฐา สารวุฒิ
แพทย์จีน อายุรกรรม, ฝังเข็ม

 

พจ.วิศรุต จิตร์ศิริ
แพทย์จีน อายุรกรรม, ฝังเข็ม

 

พจ.พลศิริ เลิศวีระศิริกุล
แพทย์จีน อายุรกรรม, ฝังเข็ม

 

พจ.อภัสนันท์ จงสิริประเสริฐ
แพทย์จีน อายุรกรรม, ฝังเข็ม

 

เจิ้งส้าวหุย
หัตถเวช (ทุยหนา)

 

เฉินฉู่หวิน
หัวหน้าเภสัชกรแผนกยาจีน

 

พลโท รศ.พญ.
พรรณบุปผา ชูวิเชียร

แพทย์หัวหน้าแผนกไตเทียม

 

พันเอก(พิเศษ)
นพ.อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์

แพทย์ที่ปรึกษาแผนกไตเทียม

 

พันตรี นพ.บัญชา สถิระพจน์
แพทย์ที่ปรึกษาแผนกไตเทียม

 

พันตรีหญิง วรรณะ ประคองแก้ว
ผู้จัดการแผนกไตเทียม

 
 

โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
ที่อยู่ : 606 ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Thianfah's Modern Medical Department Telephone Number : 66(0)2-2330955-6
Thianfah's Office Telephone Number : 66(0)2-2372191-4, Fax Number : 66(0)2-2343278
E-Mail: thianfah@hotmail.com

Network by Thaicn.com