โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
เรื่อง:   
ข่าวรูปภาพ นอกเหนือจากนี้  
นายหลิน หยู่อี้พร้อมภรรยา บริจาคเงิน 100,000 บาท และนายสุชาติ เศรษฐีวรรณพร้อมภรรยาบริจาคเงิน 200,000 บาท โดยมีประธานกรรมการและรองประธานกรรมการนายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์, นายอำนาจ อมรมณีกุลให้การต้อนรับ
นายพิชญา พิสุทธิกุลบริจาคเงินสมทบโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ จำนวน 100,000 บาท
นายประชา ศิริจงกลทอง, คุณซูชาวจีนโพ้นทะเลและนายกวี หัสดินไพศาล บริจาคเงิน ท่านละ 100,000 บาท แก่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
นายสงวน สถิตย์เสมากุลร่วมบริจาคเงินแก่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ จำนวน 100,000 บาท โดยมีนายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์เป็นผู้รับเงินบริจาค
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สนับสนุนเงินแก่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ จำนวน 100,000 บาท โดยมีนายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์ประธานกรรมการฯ, นายอำนาจ อมรมณีกุลเป็นผู้รับมอบ
คุณเฉิน ปิงอี้ประธานชมรมเพื่อนรักได้ให้การสนับสนุนเงิน จำนวน 100,000 บาท แก่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ โดยมีนายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์เป็นผู้รับมอบเงินบริจาคและขอบคุณ
นายสุรินทร์ นภาพฤกษ์ชาติบริจาค 600,000 บาท, นายยรรยง ปฐมศักดิ์ บริจาค 200,000 บาท, นายเผ่า กู้เกียรตินันท์บริจาค 200,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิเพื่อเป็นทุนสนับสนุนในการรักษาผู้ป่วย
นายอภิสิทธิ์ อริยโชติมา ประธานบริหารศูนย์วัฒนธรรมจินหรูอี้ เดินทางมาพร้อมด้วยภรรยาบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือมูลนิธิและสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม
นายโชติ โกมลโรจนาภรณ์ให้การสนับสนุนบริจาคเงินแก่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
นายวิชชา-นางวารุณี พนาจารย์ พร้อมด้วยบุตรหลาน เดินทางมายังโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิจำนวน 5,000,000 บาท
ผู้นำชาวจีนโพ้นทะเล นายเชาวริทธิ์ ตันติวงษากิจพร้อมด้วยบุตรสาวและบุตรชายบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ จำนวน30 ล้านบาท รับโดย นายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์ประธานกรรมการรรมการ
โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิจัดประเพณีทิ้งกระจาด นิมนต์พระสงฆ์ทำพิธีสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล นายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์ เป็นประธานในพิธี
นายวิชัย วงศ์วิเศษสุข ประธานกิตติมศักดิ์ถาวรสมาคมฮงสุนให้การสนับสนุนบริจาคเงินท่านละ 200,000ร่วมกับ นายประพันธ์ ปัญญาวุฒิไกร, ดร.จิตร เต็มเจริญสุข, นายอนันต์ ประสพรัตน์และนายเฉิน ซิวผิง รวมทั้งสิ้นหนึ่งล้านบาท
นายเฉลิม สุนันทการกิจผู้นำชาวจีนโพ้นทะเลบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ จำนวน 300,000 บาท
นายสมชัย เอกวิริยะกิจ บริจาคเงินแก่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
นายพิบูล โกวิทวณิชพร้อมกับครอบครัวได้มอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ โดยมีนายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์และนายอำนาจ อมรมณีกุลให้การต้อนรับ
โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิจัดพิธีฉลองวันคล้ายวันสำเร็จมรรคผลพระโพธิสัตว์กวนอิม เพื่อรำลึกและสักการะถึงองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม
สัมพันธวงศ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี, นายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิเข้าร่วมพิธี
นายเชวง ชินธรรมมิตร,นายณรงค์ สุทธิกุลพานิช, นายหลิน โยวไทมอบเงินบริจาค 100,000 บาทให้แก่ โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ และนายสำเริง มนูญผลมอบเงินบริจาค โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ จำนวนท่านละ 1 ล้านบาท
คุณทิพย์วรรณ จิรชนานนท์มอบหมายให้บุตรสาวคุณจง หลี่หลิงบุตรชายพล.ต.อ.โกวิทย์ จิรชนานนท์บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ 1 ล้านบาท
คุณโจว เจียนหลิงชาวจีนโพ้นทะเลและครอบครัว บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม, นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ, คุณไช่ ยู่เฟิง มอบบริจาคเงินที่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ จัดพิธีรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการสมัยที่13 นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดีเป็นปะธานในพิธี
นักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเล คุณหลัว ปี้ชิและคุณหลี่ สูเจิน บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธินายอำนาจ อมรมณีกุลเป็นผู้รับเงินบริจาค
คุณซู ซือสาน ผู้อาวุโสชาวจีนโพ้นทะเลบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ จำนวน 100,000 บาท โดยมีนายชวลิต กาญจนชัยภูมิ เป็นผู้ให้การต้อนรับ
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 คณะกรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิสมัยที่ 12

โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
ที่อยู่ : 606 ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Thianfah's Modern Medical Department Telephone Number : 66(0)2-2330955-6
Thianfah's Office Telephone Number : 66(0)2-2372191-4, Fax Number : 66(0)2-2343278
E-Mail: thianfah@hotmail.com

Network by Thaicn.com